рманазы биография На Казахском

К?й атасы ??рман?азы

А??айы? орта мектебі

Та?ырыбы:

«К?й атасы ??рман?азы»

Орында?ан:Байденов А.Б

2015-2016 о?у жылы

Саба?ты? та?ырыбы: К?й атасы ??рман?азы.

Саба?ты? ма?саты:
.
Білімділік м?ні : К?йшіні? ?мірімен, шы?армаларымен таныстыру

Дамытушылы?ы: Музыканы ты?дай білуге, ?нерлі болу?а, жан- жа?ты болу?а ?йрету.
.
Т?рбиелік м?ні :Рухани-танымды? т?рбие беру,?лтты? ?нерді ??рметтеу.

Саба?ты? т?рі: Д?ст?рлі

Саба?ты? типі:Жа?а саба?ты ме?герту

Саба?ты? ?дісі: Жа?а саба?ты т?сіндіру, ??гімелеу, шы?армашылы??а баулу.
П?наралы? байланысы: Музыка ?дебиеті, тарих.

Саба? жоспары:
?йымдастыру кезе?і.
?й тапсырмасын с?рау.
Жа?а саба?ты т?сіндіру.
Музыка ты?дау.
?орытындылау.
?йге тапсырма.
Саба?ты? барысы:
??РМАН?АЗЫ СА?ЫРБАЙ?ЛЫ (1818-1889)
К?й атасы ??рман?азы Са?ырбай?лы XIX ?асырды? басында Батыс ?аза?стан облысы, Жа?а?ала ауданыны? Жиделі елді мекенінде д?ниеге келген. рман?азыны к?й ?неріне баулы?ан ж?не оны? ?стазы бол?ан ?за? к?йші еді. ??рман?азы жастайынан домбыра шертіп, к?пшілікті? ілтапатына б?ленді. К?йшіні? шы?армашылы? табыстар?а ?ол жеткізіп, ?рлеуіне Б?кей ордасыны? Байж?ма, Баламайсан, Байба?ты, Со?ыр Есжан сынды ата?ты к?йшілері ?лкен ы?пал еткен. Олардан т?лім алып ?скен ??рман?азы ?аза? хал?ыны? ?лы сазгері атанды.
??рман?азыны? к?йлері ?аза? елі ?міріні? ?леуметтік жыр-сыры, азаткерлік рух ?раншысы іспетті, ?лтты? тарихымызды? ?уен тілінде жазыл?ан ?лы эпопеясы деуге болатындай. К?йші шы?армашылы?ында?ы ?зекті м?селелер — халы?ты? азатгы?ы мен жеке т?л?а бостанды?ы. ?з туындыларында XIX ?асырды? 30-жылдары Исатай Тайман?лы баста?ан ?лт-азатты? к?теріліске ерекше назар аудар?ан. ??рман?азы б?л к?теріліске ?зіні? ал?аш?ы туындыларыны? бірі «Кішкентай»
к?йін арна?ан. Одан кейінгі «А?бай», «А?са? киік», «Т?рмеден кдшкдн», «Адай» к?йлерінде ол халы?ты? азатты?ты к?ксеген арманын, ?ділетсіздікке ?арсылы?ты, ?о?амды? м?дделерді? ?зара ?а?ты?ысын білдіреді. ??рман?азы туындыларында ?о?ам мен адамны? ара?атынасында?ы айры?ша ?леуметтік-психологиялы? жа?дайлар бейнеленеді.Оны? «Аман бол, шешем, аман бол», «?айран шешем», «Ерте? кетем», «Б??тым-б??тым» деген к?йлерінде адам даусыны? ыр?а?ы ай?ын берілген. рман?азыны? ойна?ы, мерекелік к??іл к?йді білдіретін би ыр?а?ымен жазыл?ан к?йлері («Балбырауын», «?сем») де бар. рман?азы Са?ырбай?лы бірнеше м?рте т?рмеге де ?амал?ан, алайда халы?ты? азатты?ы жолында?ы к?рескер сазгерді? рухы еш?ашан т?спеген. Ол Орал, Орынборда, ?ркіт т?рмелерінде де отыр?ан. Ку?ын-с?ргін мен сергелде?ге т?скен к?йші халы?ты? т?уелсіздік пен бостанды? туралы тере? ой-тол?амын бейнелеген. «Алатау» ж?не » Сарыар?а» к?йлерін д?ниеге келтірген.
1880 жылы Астрахан т?біндегі Са?мар елді мекеніне ?оныс аударады. ?ауым арасында ерекше ??рметке б?ленген ??рман?азы Дина Н?рпейісова, Е.Есжанов, М.С?лейменов сынды мирас?орларын жинайды. Сол д?уірде ?йгілі бол?ан К?кбала, Менегай, Менкдра, С?г?р?лі, Тор?айбай, Шора сынды домбыра тарту шеберлері де ??рман?азыны ?стаз т?т?ан.
«Байж?ма», «Боз?а??ыр» туындылары да Са?ырбай?лыны? ас?ан ?нерпаз к?йші екенін білдіреді. ??рман?азы ?з к?йлері ар?ылы орындаушылы? ?нерді? ерекше дарыны мен бірегей ?уен тілін паш етті. «Итог» атты к?йінде к?йші ауыр да азапты ?мір жолыны? ?орытындысын ай?ын бейнелейді. Сазгер шы?армашылы?ында ?уендік жанрды? лирика, халы? тарихын баяндау, адамны? таби?аттан, ?орша?ан ортадан ал?ан ?сері сия?ты арналары да айры?шіа орын алады.
??рман?азыны? к?йлері ?аза? хатады шы?армашылы?ында аса ма?ызды тарихи орын алады. Ол ?з туындылары ар?ылы хал?ымызды? м?дени дамуына ?ома?ты ?лес ?осты.
Музыка ты?дау: «Адай»к?йі
?орытындылау:
1. рман?азы не ?шін к?рескен?
2. рман?азыны? анасына арнап шы?ар?ан к?йі?

?йге тапсырма. ?мірі мен шы?армалары о?у, т?сінігін айту.

Просмотр содержимого документа
«К?й атасы ??рман?азы»

Аққайың орта мектебі

2015-2016 оқу жылы

Сабақтың тақырыбы: Күй атасы Құрманғазы.

Сабақтың мақсаты:
.
Білімділік мәні : Күйшінің өмірімен, шығармаларымен таныстыру

Дамытушылығы: Музыканы тыңдай білуге, өнерлі болуға, жан- жақты болуға үйрету.
.
Тәрбиелік мәні :Рухани-танымдық тәрбие беру,үлттық өнерді құрметтеу.

Сабақтың түрі: Дәстүрлі

Сабақтың типі:Жаңа сабақты меңгерту

Сабақтың әдісі: Жаңа сабақты түсіндіру , әңгімелеу, шығармашылыққа баулу .
Пәнаралық байланысы: Музыка әдебиеті , тарих.

Сабақ жоспары:
Ұйымдастыру кезеңі.
Үй тапсырмасын сұрау.
Жаңа сабақты түсіндіру.
Музыка тыңдау.
Қорытындылау.
Үйге тапсырма.
Сабақтың барысы:
ҚҰРМАНҒАЗЫ САҒЫРБАЙҰЛЫ (1818-1889)
Күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлы XIX ғасырдың басында Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданының Жиделі елді мекенінде дүниеге келген.Құрманғазыны күй өнеріне баулыған және оның ұстазы болған Ұзақ күйші еді. Құрманғазы жастайынан домбыра шертіп, көпшіліктің ілтапатына бөленді. Күйшінің шығармашылық табыстарға қол жеткізіп, өрлеуіне Бөкей ордасының Байжұма, Баламайсан, Байбақты, Соқыр Есжан сынды атақты күйшілері үлкен ықпал еткен. Олардан тәлім алып өскен Құрманғазы қазақ халқының ұлы сазгері атанды.
Құрманғазының күйлері қазақ елі өмірінің әлеуметтік жыр-сыры, азаткерлік рух ұраншысы іспетті, Ұлттық тарихымыздың әуен тілінде жазылған ұлы эпопеясы деуге болатындай. Күйші шығармашылығындағы өзекті мәселелер — халықтың азатгығы мен жеке тұлға бостандығы. Өз туындыларында XIX ғасырдың 30-жылдары Исатай Тайманұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліске ерекше назар аударған. Құрманғазы бұл көтеріліске өзінің алғашқы туындыларының бірі «Кішкентай»
күйін арнаған. Одан кейінгі «Ақбай», «Ақсақ киік», «Түрмеден кдшкдн», «Адай» күйлерінде ол халықтың азаттықты көксеген арманын, әділетсіздікке қарсылықты, қоғамдық мүдделердің өзара қақтығысын білдіреді. Құрманғазы туындыларында қоғам мен адамның арақатынасындағы айрықша әлеуметтік-психологиялық жағдайлар бейнеленеді.Оның «Аман бол, шешем, аман бол», «Қайран шешем», «Ертең кетем», «Бұқтым-бұқтым» деген күйлерінде адам даусының ырғағы айқын берілген.Құрманғазының ойнақы, мерекелік көңіл күйді білдіретін би ырғағымен жазылған күйлері («Балбырауын», «Әсем») де бар.Құрманғазы Сағырбайұлы бірнеше мәрте түрмеге де қамалған, алайда халықтың азаттығы жолындағы күрескер сазгердің рухы ешқашан түспеген. Ол Орал, Орынборда, Үркіт түрмелерінде де отырған. Куғын-сүргін мен сергелдеңге түскен күйші халықтың тәуелсіздік пен бостандық туралы терең ой-толғамын бейнелеген. «Алатау» және » Сарыарқа» күйлерін дүниеге келтірген.
1880 жылы Астрахан түбіндегі Сақмар елді мекеніне қоныс аударады. Қауым арасында ерекше құрметке бөленген Құрманғазы Дина Нүрпейісова, Е.Есжанов, М.Сүлейменов сынды мирасқорларын жинайды. Сол дәуірде әйгілі болған Көкбала, Менегай, Менкдра, Сүгүрәлі, Торғайбай, Шора сынды домбыра тарту шеберлері де Құрманғазыны ұстаз тұтқан.
«Байжұма», «Бозқаңғыр» туындылары да Сағырбайұлының асқан өнерпаз күйші екенін білдіреді. Құрманғазы өз күйлері арқылы орындаушылық өнердің ерекше дарыны мен бірегей әуен тілін паш етті. «Итог» атты күйінде күйші ауыр да азапты өмір жолының қорытындысын айқын бейнелейді. Сазгер шығармашылығында әуендік жанрдың лирика, халық тарихын баяндау, адамның табиғаттан, қоршаған ортадан алған әсері сияқты арналары да айрықшіа орын алады.
Құрманғазының күйлері қазақ хатады шығармашылығында аса маңызды тарихи орын алады. Ол өз туындылары арқылы халқымыздың мәдени дамуына қомақты үлес қосты.
Музыка тыңдау: «Адай»күйі
Қорытындылау:
1.Құрманғазы не үшін күрескен?
2.Құрманғазының анасына арнап шығарған күйі??

Үйге тапсырма. Өмірі мен шығармалары оқу, түсінігін айту.

Курмангазы Сагырбайулы – музыкант и борец за свободу казахского народа

Казахский народ – это мелодии и песни. По словам русского этнографа и путешественника Потанина, у казахов столько же мелодий, сколько и цветов. Наиболее заметное место в казахском народном искусстве XIX века занимает великий казахский композитор-кюйши Курмангазы Сагырбайулы – классик казахской инструментальной музыки.

Курмангазы Сагырбайулы родился в 1818 или 1823 г. в Букеевской Орде (сейчас это Жангалинский район Западно-Казахстанской области). Музыкальный талант он унаследовал от матери, в роду которой были поэты и музыканты. Появление в его родном селе прославленного народного кюйши Узака сильно повлияло на будущую судьбу Курмангазы, который впоследствии называл Узака своим учителем. В 18 лет Курмангазы решил посвятить себя музыке, и, несмотря на возражения отца, он покинул родную деревню и начал жизнь странствующего кюйши – исполнителя кюйев (казахских народных инструментальных пьес), играл на таких инструментах, как домбра, кобыз, сыбызгы. Вскоре он обрел славу. Хорошая музыкальная память позволила ему не только освоить творческое наследие известных народных музыкантов, но и самому начать писать инструментальные пьесы. У него был свой стиль игры, своя национальная школа домбры.

История казахского народа и его личные трагедии, мысли о жизни, широта казахских степей и национальные праздники нашли свое отражение в его произведениях.

Одним из самых выдающихся произведений Курмангазы является «Кишкинтай». Оно посвящено восстанию Исатая Тайманова 1836-1837 гг. Это восстание было вызвано нехваткой земель для пастбищ – пригодные для земледелия земли изымались под казачьи хутора, оставшиеся распределялись неравномерно – основные пастбища оставались за ханом Жангиром и его приближенными, а переходить за Урал казахам было запрещено. Акын Махамбет Утемисулы, ставший одним из руководителей бунта, и музыка Курмангазы Сагырбайулы воодушевляли восставших и вселяли надежду в сердца людей. Народные выступления были подавлены с помощью регулярных войск и казаков. Курмангазы подвергся преследованиям и был вынужден покинуть родину, он неоднократно сидел в тюрьме. В эти дни гонений им были написаны кюи «Алатау» и «Сарыарка», в которых отражаются его любовь к своей родине, к степям, а также стремление казахского народа к свободе и освобождению.

И вернусь я в отчий дом,

Поклонюсь я роду

И скажу: готов служить

В 1880 г. Курмангазы поселяется под Астраханью, собирает вокруг себя учеников. Умер в 1889 г. в селе Алтынжар нынешнего Володарского района Астраханской области. В 1997 г. на его могиле был возведен мавзолей, а в 2003 г. при участии России и Казахстана построен культурный комплекс, при котором открыта музыкальная школа домбристов.

Мавзолей и музей Курмангазы Сагырбайулы в селе Алтынжар / Источник: autotravel.ru

Курмангазы Сагырбайулы оказал огромное влияние на казахскую народную музыку. Его память бережно хранится в Казахстане – ему посвящают оперы и картины, его именем называют улицы, его изображения можно увидеть на почтовых марках и денежных купюрах. Существуют многочисленные памятники знаменитому кюйши, в том числе один стоит в Астрахани – он был подарен Казахстаном к 450-летию города.

Курмангазы — музыка степей, музыка борьбы

Курмангазы Сагырбаев был далеко не первым казахом-сочинителем кюев. Но, виртуозный домбрист и талантливый композитор, он поднял народное искусство на профессиональную высоту. Его произведения стали классикой казахской музыки. Они не раз вдохновляли музыкантов XX века, исполняют их и в новом тысячелетии.

Содержание

Детство и юность

Курмангазы Сагырбаев родился в Западном Казахстане, Букеевской орде в урочище Жидели. Насчет года рождения великого кюйши биографы спорят. Одни считают, что это был 1818, а другие, что 1823 годы. Семья жила трудно: отец, Сагырбай с утра до ночи работал, чтоб прокормить семью, и Курмангазы уже с 6 лет стал ему помогать. Целый день мальчик пас овец, и его единственным развлечением была самодельная домбра. Считается, что музыкальный дар достался ему от матери, Алки, ведь в ее роду были известные акыны. А потом в их аул приехал знаменитый кюйши Узак. Пожалуй, это детское впечатление определило судьбу Курмангазы. Он не расставался с домброй, местный бай уже стал приглашать юношу, чтоб тот игрой развлекал гостей. Но молодому музыканту стало тесно в родном ауле, он покинул его в 18 лет и многие годы будет странствующим музыкантом. На степных дорогах судьба сводила его со знаменитыми домбристами. Он учился у Баламайсана, Байбакты, Есжана, автора знаменитого кюя «Соқыр Есжан». Курмангазы запоминает кюи старших товарищей, а потом начинает сочинять свои. Мастерство растет, и вот молодой домбрист уже участвует в состязаниях музыкантов рядом с кумиром своего детства — Узаком.

Жизнь и кюи мятежного музыканта

А еще он учится у своей земли, огромной степи. Ее просторы будут навевать ему свои ритмы и мелодии. Но степь времен Курмангазы будет и полем битвы. В 1836 году Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов поднимут казахов Букеевской орды на борьбу с притеснениями и несправедливостью. В романе А. Алимжанова «Стрела Махамбета» есть слова: «Не струны поют, не домбра сына Сагырбая, то поет могучая земля, по которой несутся кони батыров, взрывая копытами ковыльный чапан земли. Гортанный, многоустный крик воинов несется над ней». Музыка Курмангазы была созвучна этому бурному времени, подобно стихам Махамбета, она заставляла учащенно биться сердца, вбрасывая в кровь новые и новые порции адреналина.

Его первый знаменитый кюй назывался «Кишкентай» — так зовут в семье младшего братишку. Слушаешь и видишь: унылая, сумрачная земля. И вдруг, сначала чуть слышно, а потом, громче, громче стук копыт. И словно взорвалась степь ритмами. Но промчался отряд, и снова уныние и неподвижность. Младший брат с завистью глядит на батыров, старших братьев, а среди них, на легендарного уже Махамбета, чьи песни, быть может, задали ритм кюям Курмангазы.

Об участии Курмангазы в восстании Махамбета говорят по-разному. Для начала мы не знаем, сколько лет было ему в 1837 году. По одним версиям, он родился в 1823 году, и тогда он был слишком мал для участия в восстании. А если год его рождения 1818, то тогда юный джигит вполне мог воевать.

Впрочем, даже если он не держал в руках оружия, его все равно считали опасным. Это странно, он всего лишь играл на домбре. Но в степи давно знали, что домбра умеет говорить. Ведь не зря в разных вариантах передавали легенду о Чингисхане и музыканте, легенду о хромом кулане. Однажды любимый сын Чингисхана отправился на охоту. Охотники увидели табун диких куланов, и Джучи бросился за ними. Он набросил аркан на шею молодой кобылицы, и уже торжествовал победу. Но не увидел, как вожак, отстав от убегающего табуна, бросился к нему. Он опрокидывает всадника вместе с конем — и кобылица свободна. Но Джучи не хочет быть побежденным. Он бросается вслед за куланом, волочащим ногу. Но случилось неожиданное: кулан поворачивает навстречу всаднику, сбивает его с коня и ломает ему череп.

Никто не решался сообщить Чингисхану о гибели сына: все знали, вестник беду будет казнен. И тогда вышел вперед музыкант, он играл о том, о чем никто не решался сказать. И Чингисхан все понял. Он приказал было казнить музыканта. Но за что? Ведь дурную весть принесла домбра. «Залейте глотку домбры», — велел Чингисхан. С тех пор в каждую домбру вливают капельку свинца. Кюй Курмангазы «Хромой кулан» не о том ли?

Его бунтарский дух, слышный в кюях, раздражал, вызывал опасение. Первый раз его арестовали в 1857, обвинив в конокрадстве и посадили в тюрьму в Уральске. Думали выслать подальше от родных мест, но Курмангазы, подрезав решетку складным ножом, бежал из тюрьмы, несколько лет скрывался. Но когда после 7 лет скитаний в 1864 году он вернулся домой к семье, то 1 марта был арестован и посажен под стражу, теперь уже в Оренбурге. Из тюрьмы его, по преданию, освободил сам генерал-губернатор Перовский, уж очень понравилась ему игра казаха. А Курмангазы в благодарность напишет потом «Перовский марш».

Впрочем, есть свидетельства, что в 1867 году он был выпущен на свободу в соответствии с новым судебным уставом. А еще говорят, что в его судьбе принимал участие Даулеткерей, замечательный музыкант Младшего Жуза. Сын султана Букеевской орды Шигая, степной аристократ, человек европейской культуры, Даулеткерей, естественно, не принимал участие в бурных событиях того времени. Но он высоко ценил Курмангазы и, предполагают, его люди приложили много усилий для освобождения музыканта. Встречались ли они в жизни? Многие считают, что да. Только когда? Одни говорят, что еще в 40 — е годы, другие, что после освобождения из тюрьмы. Исследователи находят взаимное влияние двух музыкантов.

Несмотря на освобождение, Курмангазы опасался ареста и вместе с семьей до конца жизни скрывался от возможных преследований. О семье сведений мало. Известно, что жили они очень бедно. Говорят, когда однажды заболел его сын, отец не знал, где взять пищу для больного ребенка. О своей беде Курмангазы написал стихи:

Моё грозное имя известно в округе,
Люди-зайцы бегут от меня в перепуге.
Только бедность замучила Курмангазы,
Нечем даже попотчевать доброго друга.
Не склонил головы я пред баем и ханом,
Подо мною горячий был конь, и как странно:
Вдруг свалила сынка распроклятая хворь, —
Корки хлеба не смог я добыть Кази-жану.
Но покуда живу, буду биться и петь я,
Ведь не вечно, друзья, будем жить мы на свете.
Моё счастье никто не сумеет отнять,
Мои слово и песня останутся детям.
И орла на лету моя пуля сбивала,
Дома сидя жигиту скорбеть не пристало.
Был свиреп и могуч я, как дикий кабан,
От меня ещё ханы поплачут немало.

У Курмангазы была беспокойная жизнь — ссылки, тюрьмы, но никогда в его музыке не зазвучала жалоба, унылые нотки. Великий современник Махамбета, Курмангазы после его смерти проживет еще более 40 лет. Он вернется на родину в урочище Жидели в Западном Казахстане, в край задумчивых озер и плавных рек, ковыльных степей и неоглядных далей. Там у него будет дом, вокруг аксакала будут собираться ученики, среди которых прославленная в будущем Дина Нурпеисова.

Кюи Курмангазы — музыкальная автобиография автора.

Мы мало можем сказать достоверного о жизни великого кюйши, но легко проследить биографию по его кюям. Вот, например, «Побег из тюрьмы», «Снятие кандалов». Есть такое предание. Однажды, когда Курмангазы сидел в тюрьме, чиновник, проходя по двору, услышал его игру. Что-то насторожило его в ней, и он сказал охраннику: получше стереги этого заключенного, он готовит побег. Возможно, домбра проговорилась?

По признанию композитора, кюй «Кызыл кайын» («Крас­ная береза»), посвящен дереву, в ветвях которого он спрятался от погони. А кюй «Кай-ран шешем» («О, моя мать!» написан под впечатлением приезда матери, которая навестила его в тюрьме. Вообще образ матери — Алки, которая в детстве очень верила в его дар и укрепляла в желании стать музыкантом, будет не раз отражен в его произведениях. В 1864 году, перед отправкой в уральскую тюрьму Курмангазы написал кюй ««Аман бол, шешем, аман бол!» («До свиданья, мама, до свиданья!»). Надо сказать, мать была сильной и гордой женщиной, она не потерпела бы проявления слабости у сына. Говорят, однажды услышав жалобы сына, она дала ему пощечину. Поэтому, хотя произведение написано в традиционном жанре «коштасу» — прощания, в нем звучат мужественные нотки. Кюй «Акбай» назван именем человека, предупредившего беглеца о погоне.

Один из самых известных кюев Курмангазы — «Адай». Так называется один из древних родов Младшего жуза. Адаи жили в суровых землях Мангышлака, отличались воинственностью и непокорностью. Музыканты рода адай славились своей особой манерой игры на домбре. Считают, что в кюе «Адай» Курмангазы использовал их музыкальные приемы.

Необходимость скрываться заставила музыканта побывать в разных местах, и чувства, которые вызывали в нем горы, степи, суровые пустыни отразились в кюях. После побега он отправился в бесплодные прикаспийские земли, подъехал суровым утесам Усть-Урта. Там родился его кюй «Манатау». Сумрачно и таинственно звучит его домбра в кюе «Алатау», странными, даже пугающими казались степному жителю горы.

Зато в его знаменитой «Сары — Арке» душа словно вырывается на свободу. В нем и степной ветер, и волны ковыля, и знакомый нам уже по стихам Махамбета топот коней и ураны воинов.

Надо сказать, пребывание в тюрьме и знакомство с русской музыкой добавили в его произведения новые мотивы. Его кюй «Лаушкен» назван по имени товарища по тюремной камере — Лавочкина, в нем слышны отголоски русской песни.

Что писали о Курмангазы

Ахмед Жубанов отмечал, что часто «незначительные внешние события порождали в сознании композитора образы, которые, перейдя в кюи, приобретали характер больших философских обобщений»

Признание казахский кюйши завоевал не только среди своего народа. В газете «Уральские войсковые ведомости» этнограф Савичев напишет: «Сагырбаев — редкая музыкальная душа, и получи он музыкальное образование, он был бы в музыкальном мире звездою первой величины». Его называли «степным Бетховеном». И впрямь, в его кюях есть и мощь, и размах, и порыв.

Французский писатель Ромен Роллан, автор книги о Бетховене, услышав музыку Курмангазы, будет поражен этим «цветение прекрасных и здоровых мелодий, которые украшают степь».

А Айтжан Токтаган написал так: «Курмангазы был композитором-эрудитом, глубоко освоившим наследие известных кюйши, живших до него. Однако он ясно представлял, что отныне, в его собственном творчестве, казахский кюй уже не укладывается в рамки традиционной формы, и смело раздвинул эти рамки».

Курмангазы и музыка XX века.

Много людей XX века весли свой вклад в сохранение наследия Курмангазы. В 1920-е годы этнограф А. Затаевич сделал нотную запись его музыки. Они вошли в его сборник «500 казахских песен и кюев». Его творчеством интересовался А. Жубанов, а Е. Брусиловский использовал мотивы Курмангазы в своих операх.

Знаменитый Казахский академический оркестр народных инструментов его имени сначала разучивал его произведения без нот, на слух, а потом — по специально разработанной партитуре.

В 2001 году в Голливуде в финале Всемирного чемпионата музыкальных исполнителей, где принимали участие музыканты 86 стран группа «Улытау» сыграла кюй Курмангазы «Адай» в современной обработке. Композиция казахстанских музыкантов была удостоена Гран-при и золотой медали.